I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

PROJEKTY Unijne, Krajowe i Lokalne

 


W roku szkolnym 2019/2020 wszyscy uczniowie klas IV–VI Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku wezmą udział w projekcie finansowanym przez Fundację mBanku pod hasłem Dzięki matematyce odkrywamy światPodczas realizacji projektu uczniowie pogłębią swoją wiedzę matematyczną, poznają związki matematyki z innymi dziedzinami. Praca metodą projektu pozwoli im kształtować zasady dobrej organizacji pracy, stosować nowoczesne technologie oraz zadbać o  staranne wykonywanie obserwacji i eksperymentów.


W roku 2017 realizujemy projekt  w ramach „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica
na zakup pomocy dydaktycznych dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku.
Dofinansowanie, które otrzymaliśmy z budżetu Skarbu Państwa wynosi 14000 zł oraz 3500 zł wkład własny Fundacji Edukacji “Fabryczna 10”

Wykaz wniosków zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym


Projekt wymiana międzynarodowa – wymiana uczniów – dofinansowany ze środków
Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w roku 2017 w kwocie 12356,00 zł


Projekt w ramach wieloletniego programu – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
dofinansowanie biblioteki Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11, Społecznego Gimnazjum nr 8, I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
w kwocie 12000 zł

Wykaz szkół, które otrzymały dofinansowanie w 2017 r.


Projekt w ramach Rządowego programu wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – “Książki naszych marzeń” programu –

dofinansowanie biblioteki Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 w Białymstoku
w kwocie 1000 zł


Projekt „ROZWIJAMY PASJE – kompleksowy program wsparcia kompetencji kluczowych i poprawy warunków nauczania”, konkurs RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku w kwocie 595 723,12 zł

ff

Zapraszamy do udziału w projekcie „ROZWIJAMY PASJE – kompleksowy program wsparcia kompetencji kluczowych i poprawy warunków nauczania”

Nr projektu RPPD.03.01.02-20-0092/15

Okres realizacji: 01.07.2017-30.06.2019

Dofinansowanie projektu z UE: 595.723,12 zł

Celem projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” wspierające rozwój kompetencji kluczowych oraz indywidualne podejście do młodzieży zdolnej.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Społecznych, do oraz do 25 nauczycielek i nauczycieli prowadzących zajęcia
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i przedmiotów z wykorzystaniem TIK.
W projekcie zaplanowano kompleksowe działania: wsparcie zespołu szkół w zakresie wyposażenia pracowni matematycznej, biologicznej, chemicznej, geograficznej oraz wyposażenia w narzędzia TIK; wsparcie nauczycieli w zakresie nowych metod nauczania, wsparcie uczniów w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, jak też budowania ścieżki kariery zawodowej oraz postaw przedsiębiorczych. Projekt przewiduje zajęcia wspierające postawę przedsiębiorczą, kreatywną, inicjatywną i innowacyjną u wszystkich uczniów gimnazjum i liceum; jednocześnie zakłada działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich uczniów ostatnich klas gimnazjum i liceum.

Projekt jest realizowany przez Fundację Edukacji „Fabryczna 10”, Zespół Szkół Społecznych w partnerstwie z instytucją z doświadczeniem w zarządzaniu projektami UE
– Fundacją Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS.

1) regulamin uczestnictwa w projekcie
2) karta zgłoszeniowa Uczeń
3) karta zgłoszeniowa Nauczyciel

Zapraszamy firmy do składania ofert na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu
„ROZWIJAMY PASJE – kompleksowy program wsparcia kompetencji kluczowych i poprawy warunków nauczania”, konkurs RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

ZAŁĄCZNIKI:
1. SCN_0001
2. Zapytanie ofertowe_2_Załącznik_1
3. Zapytanie ofertowe_2_Załącznik_2
4. Zapytanie ofertowe_2_Załącznik_3

Zapraszamy firmy do składania ofert na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznej w ramach realizacji projektu
„ROZWIJAMY PASJE – kompleksowy program wsparcia kompetencji kluczowych i poprawy warunków nauczania”, konkurs RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Zapytanie ofertowe_3_Załącznik_1
2. Zapytanie ofertowe_3_Załącznik_2
3. Zapytanie ofertowe _3

Powrót na początek strony