I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku

ZSS Fundacji Edukacji Fabryczna 10

Projekt pn. Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji “Fabryczna 10”

Celem Projektu jest  zwiększenie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół Społecznych Fundacji Edukacji “Fabryczna 10”.

Realizacja w/w celu odbywa się poprzez:
a) ocieplenie ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi,
b) roboty towarzyszące polepszające bilans energetyczny budynku – wykonanie szklanego atrium stanowiącego dodatkową izolację ścian zewnętrznych pierwszej kondygnacji budynku,
c) ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
d) wykonanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją według projektu,
e) modernizację instalacji c.o. (wymiana grzejników i przewodów według projektu),
f) modernizację oświetlenia (zmiana oświetlenia na energooszczędne i wprowadzenie elektronicznego systemu sterowania BMS) oraz montaż instalacji fotowoltaicznej 23,4 kWp.

Łączna powierzchnia budynku Zespołu Szkół społecznych, objęta termomodernizacją wyniesie          893,9 m2. Zadania przewidziane w Projekcie obejmują także przygotowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz informację i promocję Projektu.

Łączna wartość Projektu wynosi 3 218 910,00 złotych, z czego: 2 613 000,00 złotych to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach działania 1.3 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Powrót na początek strony