TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku > Dokumenty > Regulaminy
Funduszu Stypendialnego

Na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2016r. w Białymstoku pomiędzy Samodzielnym Kołem Terenowym nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku ul. Fabryczna 10, a Fundacją Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku:

– wszystkie przepisy wewnętrzne regulujące pracę Zespołu szkół wydane przez SKT nr 91 STO lub przez Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych pozostają w mocy, aż do czasu ich wyraźnego uchylenia lub zmiany przez Fundację Edukacji „Fabryczna 10” lub aktualnego Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych

– dotychczasowe zasady funkcjonowania Szkól w ramach Zespołu Szkół Społecznych zostaną utrzymane, aż do czasu ich wyraźnej zmiany przez „Fundację Edukacji „Fabryczna 10”


Regulamin funduszu stypendialnego

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

Społecznego Towarzystwa Oświatowego

w Białymstoku

Fundusz

 1. Fundusz tworzą środki pochodzące z budżetu szkoły, darowizn celowych i innych źródeł
 2. Wysokość funduszu jest ustalana corocznie w oparciu o budżet szkoły zatwierdzony przez Zarząd SKT nr 91 STO.
 3. Darowizny celowe są dobrowolnymi wpłatami darczyńców na cele funduszu stypendialnego. Darczyńca może wskazać liczbę uczniów, którzy otrzymają stypendium lub wysokość stypendium. Wpłacona darowizna musi wówczas odpowiadać kwocie pełnego stypendium za cały okres przyznawania stypendium.

Warunki przyznawania stypendium

 1. Stypendium przyznawane jest osobom uczęszczającym do szkoły na wniosek:
 • dyrektora szkoły
 • wychowawcy klasy do której uczęszcza kandydat
 • komisji rekrutacyjnej (uczniowie przyjęci do klas I)
 1. Stypendia
 • w pierwszym semestrze klasy I mogą być przyznawane uczniom, którzy – są laureatami
  gimnazjalnych konkursów przedmiotowych w poprzednim roku szkolnym.
 • w drugim semestrze klasy I stypendium może być kontynuowane po potwierdzeniu osiągania przez stypendystę celujących wyników nauczania z przedmiotów, z których uzyskał tytuł laureata oraz dobrych wyników z pozostałych przedmiotów – średnia 4,5 (bez ocen dopuszczających)
 1. Stypendium jest przyznawane na częściowe pokrycie lub pełną refundację czesnego
 2. Stypendia w klasie II i III mogą być przyznawane uczniom, którzy są finalistami bądź laureatami olimpiad przedmiotowych w poprzednim roku szkolnym z zachowaniem warunku punkt 5 podpunkt b), bądź uzyskali certyfikat językowy na poziomie B2 z wynikiem wyższym niż 70%
 3. Stypendium nie może otrzymać uczeń, którego ocena z zachowania za poprzedni semestr
  szkolny jest niższa od bardzo dobrej
 4. Wysokość stypendium jest ustalona przez Komisję stypendialną
 5. Stypendium jest przyznawane na okres 5 miesięcy (od września do stycznia i od lutego do czerwca danego roku szkolnego).
 6. Kontynuacja stypendium wymaga złożenia nowego wniosku
 7. Wnioski o stypendium należy składać do 10 września oraz do 10 lutego

 

Komisja stypendialna:

 1. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą : dyrektor szkoły jako przewodniczący Komisji, przedstawiciel Zarządu SKT nr 91 STO, wicedyrektor szkoły (jeżeli jest powołany) i dwóch nauczycieli, wybieranych na pierwszej Radzie Pedagogicznej w danym roku szkolnym.
 2. Członkowie Komisji rozpatrują wnioski i przyznają stypendia w sposób jawny zwykłą większością głosów .
 3. Posiedzenia Komisji zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego Komisji
 4. Posiedzenia Komisji są protokołowane
 5. Decyzje Komisji w sprawie przyznania, odebrania lub nieprzyznania stypendium podejmowane są w trybie uchwały i mają charakter ostateczny

 

zatwierdzone na zebraniu Zarządu SKT nr 91 STO 2.09.2014r.