TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

Samodzielne Koło Terenowe nr 91 STO w Białymstoku
Info

    Społeczne Towarzystwo Oświatowe to największa w Polsce organizacja obywatelska zajmująca się sprawami edukacji. Powstała w 1987 r. z inicjatywy środowisk związanych z ruchem “Solidarności”, by przełamać monopol państwowy w oświacie. W ramach STO, począwszy od 1989 r., utworzona została sieć szkół funkcjonujących na zasadzie non profit, pod każdym względem twórczych, przyjaznych uczniom i ich rodzicom. Obecnie STO prowadzi na terenie kraju 171 szkół niepublicznych i 6 publicznych (w tym 55 szkół podstawowych, 58 gimnazjów, 36 licea ogólnokształcące oraz szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych, szkoły i przedszkola integracyjne).
Szkoły STO charakteryzują się wysokim poziomem nauczania, co potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych, w tym maturalnych, oraz bardzo ciekawą ofertą wychowawczą, uwzględniającą oczekiwania rodziców. Uczniowie w szkołach STO traktowani są podmiotowo, mają liczne zajęcia dodatkowe i nowocześnie prowadzone lekcje języków obcych, uprawiają ulubione formy sportu. Celem edukacji jest ich wszechstronny rozwój, rozbudzenie chęci do nauki, aktywności i samodzielności. Dyscypliny nie narzuca się arbitralnie, ale granice wolności są wyraźnie wyznaczone i przestrzegane.
Oprócz prowadzenia szkół Społeczne Towarzystwo Oświatowe organizuje szereg programów szkoleniowych i edukacyjnych oraz konkursów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. W programach tych staramy się przybliżyć odbiorcom polską kulturę i historię, pokazując ją na tle wszystkich nurtów wielkiej cywilizacji europejskiej. STO organizuje też szkolenia przeznaczone specjalnie dla swoich nauczycieli i działaczy, ponieważ STO to organizacja “ucząca się permanentnie”.
Na polu szkolnictwa wyższego sukcesem STO jest założenie jednej z pierwszych niepublicznych wyższych uczelni w kraju – Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. W ciągu piętnastu lat z małej uczelni pedagogicznej przekształciła się ona w cenioną szkołę wyższą, prowadzącą na 5 kierunkach studia licencjackie i magisterskie.
STO działa także w szkolnictwie publicznym, co wynika z przekonania, że: Szkoła  pod zarządem państwowym pozostaje własnością społeczną. Rodzice, działacze STO, zakładają skuteczne Rady Rodziców i zabiegają o ich upodmiotowienie w polskim systemie oświaty. Ostatnim osiągnięciem jest założenie Fundacji “Rodzice Szkole” mającej na celu wzmocnienie ruchu na rzecz praw rodziców w szkołach publicznych.
Istotną dziedziną działalności STO są inicjatywy legislacyjne zarówno w obszarze prawa oświatowego (regulujące funkcjonowanie szkolnictwa niepublicznego i Rad Rodziców w szkołach publicznych), jak i dotyczące ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Członkowie STO to elita obywatelska kraju, ludzie, którzy dla dobra wspólnego, działając społecznie, bez jakichkolwiek korzyści materialnych, dbają o to, co dla demokratycznej Polski jest najważniejsze – kształcenie młodzieży światłej, twórczej i odpowiedzialnej, rozumiejącej wartości uniwersalne i patriotyczne.
Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o Społecznym Towarzystwie Oświatowym zapraszamy na nasze witryny internetowe:
. STO – www.sto.org.pl
. Fundacja “Rodzice Szkole” –
. Wszechnica Mazurska –  www.wm.olecko.pl
Zapraszamy też na witryny poszczególnych szkół.