TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

RODO

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”

Klauzula informacyjna Fundacji Edukacji „Fabryczna 10” dot. RODO

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO), informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Fundację Edukacji „Fabryczna 10” (dalej: Fundacja).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Edukacji „Fabryczna 10”.z siedzibą przy ul. Fabrycznej 10, 15-483 Białystok ( nr tel 85 675 49 00, adres e-mail: slosto@slosto.biaman.pl )
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Fundacji Edukacji „Fabryczna 10”, możliwy jest pod nr tel. 86 215 28 55 lub adresem e-mail: slosto@slosto.biaman.pl
 3. Fundacja Edukacji „Fabryczna 10” może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 • w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach z zakresu prawa oświatowego, prawa rejestrowego – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) w związku z innymi przepisami szczególnymi;
 • w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Fundację Edukacji „Fabryczna 10” w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany
  w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Fundację Edukacji „Fabryczna 10”, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Pana prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator danych,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Fundacja Edukacji „Fabryczna 10” przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po wykonaniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Fundacja Edukacji „Fabryczna 10” posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych,przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Fundację Edukacji „Fabryczna 10” Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego(tj. do 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 3. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Informujemy też, że nie jesteście Państwo profilowani.

 

Fundacja Edukacji „Fabryczna 10”, dnia 24.05.2018 r.