TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

Regulamin Funduszu Stypendialnego

Na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2016r. w Białymstoku pomiędzy Samodzielnym Kołem Terenowym nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku ul. Fabryczna 10, a Fundacją Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku:

– wszystkie przepisy wewnętrzne regulujące pracę Zespołu szkół wydane przez SKT nr 91 STO lub przez Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych pozostają w mocy, aż do czasu ich wyraźnego uchylenia lub zmiany przez Fundację Edukacji „Fabryczna 10” lub aktualnego Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych

– dotychczasowe zasady funkcjonowania Szkól w ramach Zespołu Szkół Społecznych zostaną utrzymane, aż do czasu ich wyraźnej zmiany przez „Fundację Edukacji „Fabryczna 10”


Regulamin
funduszu stypendialnego socjalnego udzielanego
w szczególnych przypadkach z tytułu nauki dziecka
w Zespole Szkół Społecznych
Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku

1. Fundusz może być tworzony ze środków finansowych pochodzących z budżetu Zespołu, darowizn celowych i innych źródeł.

2. Wysokość wykorzystania funduszu stypendialnego socjalnego ustala Dyrektor Szkoły na dany rok kalendarzowy.

3. Darowizny celowe są dobrowolnymi wpłatami darczyńców na cele funduszu stypendialno-socjalnego. Darczyńca może wskazać liczbę uczniów, którzy otrzymają stypendium lub wysokość stypendium. Wpłacona darowizna musi wówczas odpowiadać kwocie pełnego stypendium za cały okres przyznawania stypendium.

4. Stypendium socjalne może być przeznaczone na dofinansowanie czesnego z tytułu nauki ucznia uczęszczającego do Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO, Społecznego Gimnazjum nr 8 STO
lub Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 STO na wniosek rodziców, bądź opiekunów ucznia.

5. Stypendium socjalne przyznawane jest uczniom, którzy:
uczęszczają do szkoły nie krócej niż jeden semestr,
znajdują się w trudnej sytuacji bytowo-materialnej,
rodzice/opiekunowie obciążeni są dodatkowymi wydatkami związanymi z niepełnosprawnością dziecka lub przewlekłą chorobą dziecka.

6. Przyznanie stypendium socjalnego nie może być stosowane, gdy:
szkoła ponosi dodatkowe nakłady finansowe i koszty
na organizację nauki ucznia, którego dotyczy wniosek,
uczeń szkoły, który w wyniku klasyfikacji za ostatni semestr otrzymał ocenę niedostateczną lub dopuszczającą,
uczeń, którego ocena z zachowania za ostatni semestr szkolny jest niższa od dobrej.

7. Stypendium może być przyznane na określony okres czasu
uwzględniający zaistniałą potrzebę udzielenia stypendium.

8. Wniosek o stypendium należy złożyć do Dyrektora Szkoły w formie
papierowej z podaniem przyczyny i uzasadnieniem. W przypadku trudnej sytuacji materialnej należy do wniosku dołączyć informacje
o miesięcznym dochodzie wszystkich członków rodziny w przeliczeniu
na jedną osobę.

9. W momencie zmiany sytuacji bytowej wnioskodawcy należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły.

10. Każdy wniosek wymaga akceptacji Dyrektora Szkoły i Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku.

Regulamin funduszu stypendialno-socjalnego w Zespole wchodzi z dniem 28.10.2014 r.

Zatwierdzony na zebraniu Zarządu SKT nr 91 STO 28.10.2014 r.

Prezes Zarządu
Samodzielnego Koła Terenowego Nr 91
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Hubert Kaczyński