TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

Poliglota 2013

REGULAMIN

KONKURSU JĘZYKOWEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW

« POLIGLOTA 2013 »

 1. ORGANIZATOR :

Głównym organizatorem konkursu jest Społeczne Gimnazjum nr 8 STO i Społeczne Liceum  STO w Białymstoku we współpracy z Białostockim Oddziałem Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE,  Społecznym Kołem Terenowym nr 91 STO,  Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, Szkołą Języka Francuskiego ” La Classe” w Białymstoku i Ambasadą Francji w Warszawie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego.

Językami konkursu są: język angielski, francuski i niemiecki.

 1. CEL:

 

CELEM KONKURSU JEST :

 • rozwijanie zdolności uczniów i ich kompetencji językowych,
 • zwiększenie motywacji do uczenia się przynajmniej dwóch języków obcych,
 • propagowanie znajomości oficjalnych języków Unii Europejskiej,
 • rozwijanie umiejętności translacyjnych w obrębie dwóch języków obcych,
 • pogłębienie wiedzy o krajach trzech głównych obszarów językowych,
 • integracja uczniów różnych szkół województwa podlaskiego interesujących się językami obcymi.

Zakres wymagań konkursu obejmuje poszerzone treści zawarte w podstawie programowej dla gimnazjum.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów, którzy w bardzo dobrym stopniu opanowali materiał gramatyczny dwóch wybranych języków obcych, posługują się bogatym słownictwem, wyróżniają się umiejętnością wypowiadania się na tematy z życia codziennego (wyrażanie opinii, relacjonowanie zdarzeń), poprawną wymową, a także posiadają rozległą wiedzę o krajach dwóch wybranych obszarów językowych. W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby, które w roku ubiegłym zdobyły tytuł laureata, tzn. miejsca od pierwszego do trzeciego w każdej kategorii językowej.

 1. STRUKTURA KONKURSU:

 

Konkurs odbywa się w 3 etapach:

Etap 1: ELIMINACJE SZKOLNE

Termin:  15 luty 2013r.

Uczestnicy konkursu wybierają dwa spośród trzech proponowanych języków obcych (angielski- obowiązkowo, niemiecki lub francuski- do wyboru). Etap szkolny w formie testu pisemnego z obu języków organizuje i przeprowadza szkolna komisja konkursowa w oparciu o pomocnicze materiały konkursowe przesłane do szkół.

  • Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie prosimy przesyłać do 12 lutego 2012r. na adres tyburczy@mp.pl , w odpowiedzi prześlemy testy konkursowe.
  • do etapu międzyszkolnego można zakwalifikować maksymalnie 2 najlepszych uczniów   szkolnych poliglotów ( w przypadku tej samej liczby punktów prosimy o zorganizowanie dogrywki).
  • Zgłoszenia uczniów do etapu międzyszkolnego dokonuje dyrektor szkoły lub nauczyciel na podstawie decyzji szkolnej komisji konkursowej w terminie do

do 29 lutego 2012r. Kompletne zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs Językowy POLIGLOTA dla gimnazjalistów” należy kierować na adres mailowy: tyburczy@mp.pl

  • Zgłoszenia należy przesłać według wzoru z Załącznika nr 1

Etap 2: ELIMINACJE MIĘDZYSZKOLNE

Termin : 16 marca 2013 (sobota) godz. 9.00

Miejsce : Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10

Etap międzyszkolny konkursu odbywa się w formie testu pisemnego, opracowanego przez komisję konkursową.

Uczestnicy konkursu rozwiązują test wielokrotnego wyboru sprawdzający wiadomości gramatyczno – leksykalne i realioznawcze z dwóch języków obcych osobno oraz zadania łączące wybrane języki (w tym ćwiczenia asocjacyjne, translacyjne, krótkie wypowiedzi pisemne).

Czas trwania eliminacji międzyszkolnych –  90 minut.

Do finału konkursu kwalifikuje się 20 najlepszych uczniów ( po 10 z każdej kategorii językowej). Przewodniczący międzyszkolnej komisji konkursowej weryfikuje prace konkursowe i ustala listę uczestników etapu finałowego. Informację o wynikach etapu międzyszkolnego przesyła pocztą elektroniczną do zainteresowanych szkół przewodniczący komisji międzyszkolnej w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia eliminacji. Jednocześnie, przewodniczący międzyszkolnej komisji konkursowej przesyła do szkół macierzystych zakwalifikowanych uczniów informacje o punktowanych zadaniach, które należy wykonać na etap finałowy.

Etap 3:   FINAŁ

Termin :  15 kwietnia 2013r. (poniedziałek) godz. 9.00

Miejsce :  Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10

Finał konkursu składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej podzielonej na dwa etapy:

 1. test w formie  pisemnej i dyktando
 2. prezentacja wcześniej przygotowanych zadań finałowych (2 prezentacje multimedialne komentowane w języku angielskim i niemieckim lub francuskim, zgodnie z załączoną listą lub dowolnie wybrane przez finalistę)

Wyniki etapu finałowego zostaną podane w dniu zakończenia konkursu.

Nagrodami głównymi są semestralne kursy językowe w białostockich szkołach językowych

(Empik School, Szkoła Języka Francuskiego ” La Classe” w Białymstoku). W przypadku, gdy laureatem konkursu zostanie osoba spoza Białegostoku otrzyma ona równoważną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Społeczne Koło Terenowe nr 91 STO. Każdy z uczestników otrzyma dyplomy uczestnictwa.

Nauczyciele otrzymują  podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

 

 

WAŻNE TERMINY

 

Mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie na adres tyburczy@mp.pl do 12 lutego 2013r.
Przeprowadzenie eliminacji szkolnych. 15 luty 2013r.
Nadesłanie Karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) z dopiskiem: „KONKURS JĘZYKOWY POLIGLOTA DLA GIMNAZJALISTÓW” na adres elektroniczny tyburczy@mp.pllub drogą pocztową na adres: Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10 do 28 lutego 2013r.
Etap międzyszkolny odbędzie się w Społecznym Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10Początek o godz. 9.00. 16 marca 2013(sobota) godz. 9.00
Poinformowanie pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu do finału. do 24 marca 2013r.
Etap finałowy odbędzie się w Społecznym Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10Początek o godz. 9.00 15 kwietnia 2013r.

 

 1. LICZBA UCZESTNIKÓW

Szkoła gimnazjalna może zgłosić do eliminacji międzyszkolnych maksymalnie 2 uczniów.

 1. UWAGI

Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy konkursu, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie przejazdu na konkurs i podczas jego trwania spoczywa na opiekunach zespołów ze szkół macierzystych.

ZAPRASZAMY GORĄCO DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE !

D O    Z O B A C Z E N I A  !

Kontakt:

Halina Czyżewska hala.czyzewska@wp.pl

Ewa Tyburczy tyburczy@mp.pl

Agata Ratkiewicz marmat3@o2.pl

Diana Truchanowicz tanaid@wp.pl

Beata Łodyga beataljn@gmail.com

 

tanaid@wp.pl ; hala.czyzewska@wp.pl ; marmat3@o2.plbeataljn@gmail.com

;

Załącznik nr 1

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

W ELIMINACJACH MIĘDZYSZKOLNYCH

 

II EDYCJI KONKURSU JĘZYKOWEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW

« POLIGLOTA  2013»

 

Lista uczniów zakwalifikowanych do eliminacji międzyszkolnych

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać

a) listownie na adres komisji międzyszkolnej :

– Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10

lub

b) mailowo na adres tyburczy@mp.pl

najpóźniej do 28 lutego 2013r   .z dopiskiem: „KONKURS JĘZYKOWY POLIGLOTA DLA GIMNAZJALISTÓW”.

L.p. Imię  i nazwisko ucznia, klasa Nazwa szkoły, mail Drugijęzyk Nauczyciele prowadzący(imię  i nazwisko)Mail, nr telefonu