TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: Fabryczna 10: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl Sienkiewicza 77: ssp11@slosto.biaman.pl

Poliglota 2010

Konkurs objęty honorowym patronatem Kuratorium Oświaty

w Białymstoku

TESTY

Test angielsko – niemiecki finał
Test angielsko – francuski finał
Test angielsko – francuski etap I
Test angielsko – francuski etap II
Test angielsko – niemiecki etap II

KONKURSU JĘZYKOWEGO

DLA GIMNAZJALISTÓW

« POLIGLOTA 2010 »

 

« Wyniki konkursu POLIGLOTA 2010r. »

za najlepszy wynik w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2010″ Katarzyna GulkoPubliczne Gimnazjum nr 7 im ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku
za najlepszy wynik w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2010″ w kategorii angielsko-francuskiej Natalia MurawskaSpołeczne Gimnazjum nr 4
za najlepszy wynik w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2010″ w kategorii angielsko-niemieckiej Ewa MudrewiczZSO nr 2 w BiałymstokuPG nr 32 dwujęzyczne
II miejsce w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2010″ Piotr CichockiSpołeczne Gimnazjum nr 8 STO
III miejsce w konkursie dla gimnazjalistów ” Poliglota 2010″ Anna KrętowskaPubliczne Gimnazjum nr 7 im ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku
« Finał konkursu »


 Półfinał konkursu

 

 

 

 


REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR :

Głównym organizatorem konkursu jest Społeczne Gimnazjum nr 8 STO i Społeczne Liceum STO w Białymstoku we współpracy z Białostockim Oddziałem Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE, Katedrą Neofilologii Uniwersytetu w Białymstoku i Społecznym Kołem Terenowym nr 91 STO.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego.

Językami konkursu są: angielski, francuski i niemiecki.

  1. CEL:

CELEM KONKURSU JEST :

 • rozwijanie zdolności uczniów i ich kompetencji językowych,

 • zwiększenie motywacji do uczenia się przynajmniej dwóch języków obcych,

 • propagowanie znajomości oficjalnych języków Unii Europejskiej,

 • rozwijanie umiejętności translacyjnych w obrębie dwóch języków obcych,

 • pogłębienie wiedzy o krajach trzech głównych obszarów językowych,

 • integracja uczniów różnych szkół województwa podlaskiego interesujących się językami obcymi.

Zakres wymagań konkursu obejmuje poszerzone treści zawarte w podstawie programowej dla gimnazjum.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie gimnazjów, którzy w bardzo dobrym stopniu opanowali materiał gramatyczny dwóch wybranych języków obcych, posługują się bogatym słownictwem, wyróżniają się umiejętnością wypowiadania się na tematy z życia codziennego (wyrażanie opinii, relacjonowanie zdarzeń), poprawną wymową, a także posiadają rozległą wiedzę o krajach dwóch wybranych obszarów językowych.

  1. STRUKTURA KONKURSU:

Konkurs odbywa się w 3 etapach:

Etap 1: ELIMINACJE SZKOLNE

Termin: 12 luty 2010

 • Uczestnicy konkursu wybierają dwa spośród trzech proponowanych języków obcych (angielski, niemiecki, francuski). Etap szkolny w formie testu pisemnego z obu języków organizuje i przeprowadza szkolna komisja konkursowa w oparciu o testy przesłane do szkół.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: hala.czyzewska@wp.pl
 • Do etapu międzyszkolnego każda szkoła może zgłosić tylko 3 najlepszych uczniów – szkolnych poliglotów.

 

 • Zgłoszenia uczniów do etapu międzyszkolnego dokonuje dyrektor szkoły lub nauczyciel na podstawie decyzji szkolnej komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2009r. Kompletne zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs Językowy POLIGLOTA dla gimnazjalistów” należy kierować na adres mailowy: hala.czyzewska@wp.pl
 • Zgłoszenia należy przesłać według wzoru z Załącznika nr 1

Etap 2: ELIMINACJE MIĘDZYSZKOLNE

Termin : 20 marca 2010 (sobota) godz. 9.00

Miejsce : Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10

Etap międzyszkolny konkursu odbywa się w formie testu pisemnego, opracowanego przez komisję konkursową.

Uczestnicy konkursu rozwiązują test wielokrotnego wyboru sprawdzający wiadomości gramatyczno – leksykalne i realioznawcze z dwóch języków obcych osobno oraz zadania łączące wybrane języki (w tym ćwiczenia asocjacyjne, translacyjne).

Czas trwania eliminacji międzyszkolnych – 90 minut.

Do finału konkursu kwalifikuje się uczniów, którzy uzyskali co najmniej 75% możliwych punktów, przy czym liczba zakwalifikowanych uczestników nie może przekroczyć 15% ogólnej liczby uczestników etapu międzyszkolnego. W przypadku przekroczenia tego limitu, próg punktów kwalifikujących jest podwyższany o jeden tak długo, aż ten warunek zostanie spełniony.

Przewodniczący międzyszkolnej komisji konkursowej weryfikuje prace konkursowe i ustala listę uczestników etapu finałowego. Informację o wynikach etapu międzyszkolnego przesyła pocztą elektroniczną do zainteresowanych szkół przewodniczący komisji międzyszkolnej w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia eliminacji. Jednocześnie, przewodniczącymiędzyszkolnej komisji konkursowej przesyła do szkół macierzystych zakwalifikowanych uczniów informacje o punktowanych zadaniach, które należy wykonać na etap finałowy.

Etap 3: FINAŁ

Termin : 12 kwiecień 2010 (poniedziałek) godz. 10.00

Miejsce : Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10

Finał konkursu składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej podzielonej na dwa etapy:

 1. test w formie pisemnej i dyktando
 2. prezentacja wcześniej przygotowanych zadań finałowych (2 prezentacje multimedialne komentowane w języku angielskim i niemieckim lub francuskim, zgodnie z załączoną listą lub dowolnie wybrane przez finalistę)

Laureatami konkursu zostają uczestnicy etapu międzyszkolnego, którzy uzyskali co najmniej 80% sumy możliwych punktów do uzyskania z dwóch części finału.

Jeżeli liczba laureatów jest mniejsza niż 10% uczniów biorących udział w finale konkursu, wówczas należy przyjąć, że laureatami zostają uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% ze średniej arytmetycznej punktów zdobytych przez pierwszych trzech uczniów z najlepszymi wynikami.

Finalistami konkursu zostają uczestnicy ostatniego etapu , którzy nie zostali laureatami.

Wyniki etapu finałowego zostaną podane w dniu zakończenia konkursu. Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy uczestnictwa. Nauczyciele otrzymują listy gratulacyjne i podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

4. WAŻNE TERMINY

 

Mailowe zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie na adreshala.czyzewska@wp.pl

do 9 lutego 2010

Przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

12 luty 2010

Nadesłanie Karty zgłoszenia (Załącznik nr 1) z dopiskiem: „KONKURSJĘZYKOWY POLIGLOTA DLA GIMNAZJALISTÓW” na adreshala.czyzewska@wp.pl

– Społeczne Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10

do 19 lutego 2010

Etap międzyszkolny odbędzie się w Społecznym Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10

Początek o godz. 9.00.

20 marzec 2010

Poinformowanie pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu do finału.

do 27 marca 2010

Etap finałowy odbędzie się w Społecznym Gimnazjum nr 8 STO w Białymstoku, ul. Fabryczna 10

Początek o godz. 10.00

12 kwiecień 2010

 

  1. LICZBA UCZESTNIKÓW

 

Szkoła gimnazjalna może zgłosić do eliminacji rejonowych maksymalnie 3 uczniów.

  1. UWAGI

 

Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy konkursu, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie przejazdu na konkurs i podczas jego trwania spoczywa na opiekunach zespołów ze szkół macierzystych.

 

ZAPRASZAMY GORĄCO DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE !

D O Z O B A C Z E N I A  !

Kontakt:

Halina Czyżewska hala.czyzewska@wp.pl

Ewa Tyburczy tyburczy@mp.pl

Agata Ratkiewicz marmat3@o2.pl

Diana Truchanowicz tanaid@wp.pl

Beata Łodyga beataljn@gmail.com