TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl KURATORIUM OŚWIATY

Statut ZSSFE”F10″

Na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2016r. w Białymstoku pomiędzy Samodzielnym Kołem Terenowym nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku ul. Fabryczna 10, a Fundacją Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku:

– wszystkie przepisy wewnętrzne regulujące pracę Zespołu szkół wydane przez SKT nr 91 STO lub przez Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych pozostają w mocy, aż do czasu ich wyraźnego uchylenia lub zmiany przez Fundację Edukacji „Fabryczna 10” lub aktualnego Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych

– dotychczasowe zasady funkcjonowania Szkól w ramach Zespołu Szkół Społecznych zostaną utrzymane, aż do czasu ich wyraźnej zmiany przez „Fundację Edukacji „Fabryczna 10”


Statut

Zespołu Szkół Społecznych

Społecznego Towarzystwa Oświatowego

w Białymstoku

 

§ 1.

 1. Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego                   w Białymstoku, zwany dalej Zespołem tworzą:
 • Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego   w Białymstoku,
 • Społeczne Gimnazjum nr 8 Społecznego Towarzystwa Oświatowego                   w Białymstoku.
 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 Społecznego Towarzystwa Oświatowego  w Białymstoku.

 

 1. Zespół działa na podstawie uchwały nr  9 z dnia 11 grudnia 2001r. oraz uchwały nr 25 z dnia 8.08.2013r. Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, zwanym dalej Zarządem Koła oraz niniejszego statutu.
 2. Szkoły, które tworzą Zespół, działają na podstawie odrębnych statutów.
 3. W zakresie określonym statutem nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Zarząd Koła.

 

§ 2.

 1. Stosunek pracy z dyrektorem Zespołu nawiązuje i rozwiązuje Zarząd Koła.
 2. Zespół jest pracodawcą dla nauczycieli i innych pracowników szkół, o których mowa     w § 1 ust. 1.
 3. Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest dyrektor Zespołu.

 

§ 3.

 1. Zespół prowadzi dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład wspólną administrację, księgowość i gospodarkę finansową.
 2. Działalność Zespołu finansowana jest przy udziale rodziców lub opiekunów uczniów, a także ze środków przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, Zarząd Koła, Zarząd Główny STO, organizacje pozarządowe oraz przekazywanych przez innych donatorów.
 3. Rodzice lub opiekunowie ucznia zobowiązują się do terminowego wnoszenia uchwalonych opłat z tytułu nauki dziecka w jednej ze szkół wchodzących w skład Zespołu. W przypadku nieuregulowania obowiązujących świadczeń w ciągu miesiąca, Dyrektor Szkoły wchodzącej w skład Zespołu ma prawo do skreślenia dziecka z listy uczniów, a rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do akceptacji tej decyzji.
 4. W szczególnych przypadkach dyrektor Zespołu na wniosek rodziców lub opiekunów ucznia oraz po akceptacji Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego Nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku, może obniżyć wysokość opłat z tytułu nauki dziecka.
 5. Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej są uchwały Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie w sprawie zasad wewnętrznej gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

 

§ 4.

 1. Działalnością Zespołu kieruje dyrektor Zespołu i w zakresie tej działalności reprezentuje Zespół na zewnątrz, a w szczególności:

1)      opracowuje i przedstawia Zarządowi Koła do zatwierdzenia:

 1. plan finansowy Zespołu,
 2. okresowe i roczne sprawozdania finansowe,
 3. regulamin wynagradzania i regulamin pracy, o ile obowiązek ustalenia regulaminów wynika z art. 772 i 104 Kodeksu Pracy.

2)      odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz prawidłowe prowadzenie  i przechowywanie dokumentacji administracyjnej i finansowej Zespołu oraz właściwe zabezpieczenie mienia Zespołu,

3)      podejmuje decyzje o ukaraniu pracowników i nauczycieli oraz                       o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu w ramach zatwierdzonego planu finansowego.

4)      od decyzji o ukaraniu pracownikowi przysługuje prawo odwołania                do Zarządu Koła w terminie siedmiu dni od otrzymania decyzji.

5)      zatrudnia i zwalnia pracowników oraz zawiera i rozwiązuje inne umowy niezbędne do funkcjonowania Zespołu, a także dysponuje środkami finansowymi Zespołu – wielkość i rodzaj zobowiązań prawnych i finansowych zaciąganych samodzielnie przez dyrektora może być ograniczona uchwałą Zarządu Koła;

6)      określa zakres kompetencji i obowiązków zastępcy dyrektora lub pełnomocnika dyrektora (jeżeli jest powołany)

7)      podejmuje decyzje o współpracy międzynarodowej szkół wchodzących         w skład Zespołu

8)      podejmuje decyzje o opracowaniu i realizacji projektów edukacyjnych

 

 1. Dyrektor Zespołu bierze udział w posiedzeniach Zarządu Koła i organów szkół tworzących Zespół zwołanych na jego wniosek, o ile tematyka dotyczy działalności Zespołu.

§ 5.

Statut może być zmieniony przez Zarząd Koła z inicjatywy własnej Zarządu Koła lub na wniosek dyrektora Zespołu.

§ 6.

Statut Zespołu wchodzi w życie z dniem 1.09.2013r.

 

Zatwierdzony przez Zarządu SKT nr 91 STO 8.08.2013r.

 

Prezes Zarządu

Samodzielnego Koła Terenowego Nr 91

Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

 

Hubert Kaczyński