TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 1slo@slosto.biaman.pl KURATORIUM OŚWIATY

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku > Dokumenty > Regulaminy
Regulamin liceum

Na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2016r. w Białymstoku pomiędzy Samodzielnym Kołem Terenowym nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku ul. Fabryczna 10, a Fundacją Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku:

– wszystkie przepisy wewnętrzne regulujące pracę Zespołu szkół wydane przez SKT nr 91 STO lub przez Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych pozostają w mocy, aż do czasu ich wyraźnego uchylenia lub zmiany przez Fundację Edukacji „Fabryczna 10” lub aktualnego Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych

– dotychczasowe zasady funkcjonowania Szkól w ramach Zespołu Szkół Społecznych zostaną utrzymane, aż do czasu ich wyraźnej zmiany przez „Fundację Edukacji „Fabryczna 10”


Regulamin

Społecznego Liceum Ogólnokształcącego

Społecznego Towarzystwa Oświatowego

w Białymstoku

 

I Programy nauczania

Liceum realizuje programy nauczania  dopuszczone do użytku szkolnego zgodnie                 z rozporządzeniem MEN w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

 

II. Ocenianie

 1. Liceum stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 2. Zasady oceniania wiedzy i umiejętności uczniów oraz ustalania ocen z przedmiotów       i oceny zachowania na koniec semestru i roku szkolnego określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 3. W szkole obowiązuje sześciostopniowa skala ocen:
 • celujący                     [6]
 • bardzo dobry             [5]
 • dobry                                     [4]
 • dostateczny               [3]
 • dopuszczający          [2]
 • niedostateczny          [1]
 1. Oceny dopuszczające uzyskane przez ucznia w wyniku klasyfikacji semestralnej lub rocznej na ogólnie przyjętych zasadach zaliczają rok szkolny, wskazują jednak na niski poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia. W połowie każdego semestru będzie dokonywana analiza osiągnięć edukacyjnych poszczególnych uczniów. Jeżeli, mimo stworzenia uczniowi dodatkowej szansy uzupełnienia braków, na semestralnym posiedzeniu klasyfikacyjnym Rada Pedagogiczna nie stwierdzi wyraźnej poprawy uczniowi może zostać zaproponowana zmiana szkoły.
 2. W Liceum nie ma możliwości powtarzania roku szkolnego.
 3. Ocena zachowania wyraża opinie szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii uczących nauczycieli uczniów danej klasy z uwzględnieniem samooceny ucznia. Ocenę zachowania śródroczną oraz roczną ustala się według następującej skali:
 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

– oceny z zajęć edukacyjnych,

– promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły.

 1. Szczegółowe kryteria oceny zachowania określone są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

III. Prawa i obowiązki uczniów

 1. Uczniowie mają prawo do:

–         właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

–         poszanowania swojej godności,

–         rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania, poziomu i postępów  w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej,

–         rozwijania zdolności i zainteresowań,

–         udziału w wybranych przez siebie dodatkowych zajęciach edukacyjnych uzyskania informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

–         uzyskania informacji na temat swoich ocen ze wszystkich przedmiotów,

–         pomocy ze strony nauczyciela w ramach konsultacji w przypadku trudności            w zrozumieniu wiadomości i opanowania umiejętności,

–         zagospodarowania powierzonej sali lekcyjnej w/g własnego projektu, uzgodnionego z wychowawcą,

–         odpoczynku podczas przerw,

–         ukierunkowania przez nauczyciela jak wykonać zadanie domowe,

–         ukierunkowania przez nauczyciela jak należy prowadzić zeszyt przedmiotowy,

–         znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz zrozumiałego przekazu treści lekcji,

–         demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do Samorządu  Uczniowskiego,

–         aktywnego udziału w opracowaniu kryteriów oceny zachowania, Programu Wychowawczego Szkoły,

 1. Obowiązki uczniów:

Każdy uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącego powinien obowiązkowo                      i systematycznie uczestniczyć w programowych zajęciach edukacyjnych w tym co najmniej dwóch w zakresie rozszerzonym Dopuszczalna jest możliwość zmiany przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym.

Ponadto do obowiązków ucznia należy:

–         przestrzeganie prawa szkolnego,

–         chronienie własnego życia i zdrowia,

–         przeciwdziałanie zagrożeniu życia i zdrowia innych,

–         stosowanie się do zasad kultury współżycia wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów oraz innych osób,

–         dbanie o kulturę zachowania i kulturę języka,

–         dbanie o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,

–         przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

–         punktualne i systematyczne przychodzenie na zajęcia lekcyjne i wybrane zajęcia dodatkowe,

–         aktywny udział w lekcjach i przestrzeganie ustalonych zasad porządkowych,

–         uzupełnienie braków wynikających z absencji,

–         w przypadku trudności w zrozumieniu wiadomości lub opanowania określonych umiejętności korzystanie z konsultacji przedmiotowych,

–         pozostawianie sali lekcyjnej w nienagannym porządku,

–         dbanie o powierzony klasie sprzęt i pomoce dydaktyczne,

–         staranne i sumienne odrabianie prac domowych,

–         staranne prowadzenie zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli,

–         pozostawanie na terenie szkoły w czasie zaplanowanych zajęć lekcyjnych

–         w trakcie zajęć lekcyjnych nie można używać telefonów komórkowych; nie mogą one leżeć na ławce. Telefony muszą być wyłączone i schowane

IV. Nieobecności uczniów na zajęciach

 1. Usprawiedliwienie nieobecności napisane i podpisane przez rodziców, uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwione.
 2. Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najpóźniej w następnym dniu.
 3. Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców lub po konsultacji telefonicznej z rodzicami.
 4. Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wychowania fizycznego musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnienie do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali gimnastycznej.
 5. O każdym przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności informowani są rodzice ucznia.
 6. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w czasie ich trwania na terenie szkoły.

 

V. Strój szkolny

 1. Uczniowie chodzą do szkoły ubrani  schludnie i estetycznie.
 2. W dni uroczyste przychodzą w stroju galowym.
 3. Przy wejściu do sali gimnastycznej oraz na zajęcia tańca towarzyskiego uczniowie zmieniają obuwie na odpowiednie.

 

VI. Nagrody i kary

 1. W szkole obowiązuje następujący system nagród za osiągane wyniki w nauce                 i aktywność społeczną:

1)      świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem:

uczeń kończy Liceum z wyróżnieniem, jeżeli:

–         w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75,

–         co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania

2)      świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem

uczeń uzyska świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem, jeżeli:

–         w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75,

–         co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania

3)      list pochwalny Dyrektora Szkoły na koniec roku szkolnego

uczeń otrzymuje list pochwalny dyrektora szkoły, jeżeli:

–         uzyskał oceny celujące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

–         co najmniej dobrą ocenę zachowania

–         w klasyfikacji rocznej nie otrzymał ocen dopuszczających

4)      nagroda rzeczowa

uczeń otrzymuje nagrodę rzeczową, jeżeli:

–         osiągał sukcesy w reprezentowaniu szkoły (w olimpiadach przedmiotowych, konkursach itp.);

–         wykazuje się wymiernymi działaniami społecznymi.

 1. W szkole obowiązuje następujący system kar za wykroczenia przeciw regulaminowi:

–         upomnienie pisemne dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców,

–         nagana udzielona przez dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców,

–         obniżenie oceny z zachowania,

–         dyscyplinarne usunięcie ze szkoły

Na terenie szkoły, jak również podczas imprez organizowanych przez szkołę (wycieczki, rajdy, biwaki, itp.) niedopuszczalne jest spożywanie przez uczestników jakichkolwiek napojów alkoholowych, środków odurzających i palenie tytoniu  oraz  e-papierosów.

 1. Za złamanie wyżej wymienionego zakazu uczeń może być wydalony ze szkoły w trybie natychmiastowym.

 

VII. Organizacje młodzieżowe

 1. Podstawową reprezentacją młodzieży na terenie szkoły jest Samorząd Uczniowski, który ma prawo wyrażania opinii o działalności szkoły oraz powinien być animatorem aktywnego udziału uczniów w życiu szkoły.
 2. Uczniowie mają prawo tworzenia na terenie szkoły innych organizacji uczniowskich, których programy i kierunki działania będą pozostawały  w zgodzie ze statutem Liceum.

 

VIII. Wycieczki szkolne

 1. W ciągu roku szkolnego organizowane są jednodniowe wycieczki  na spektakle teatralne, wystawy malarstwa itp.
 2. Uczniowie mają prawo do ubiegania się w ciągu roku szkolnego o co najwyżej 5-cio dniowe zwolnienie z zajęć szkolnych w celu zorganizowania klasowej imprezy turystyczno-poznawczej.

 

IX. Zasady rekrutacji do Liceum:

 1. Do klas pierwszych będą przyjmowani uczniowie na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie ukończenia kl. II gimnazjum, ocen uzyskanych za  I semestr w kl. III Gimnazjum lub w dodatkowej rekrutacji na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum i wyniku uzyskanego z zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego.
 2. O przyjęciu do szkoły będzie decydowała również  pozytywna opinia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej, w skład której  wchodzi  pedagog lub psycholog             w charakterze doradcy.
 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ustaliła następujące kryteria pozytywnej opinii:

–         sprawność intelektualna,

–         prezentowane przez ucznia wartości i motywacje do nauki,

–         zainteresowania i sposoby ich rozwijania,

–         cechy osobowości, które ułatwiają harmonijne funkcjonowanie osoby  w grupie rówieśniczej  i współdziałanie z grupą.

 1. O zasadach rekrutacji dyrektor informuje kandydatów do Liceum i ich rodziców.

 

Regulamin obowiązuje od 1.09.2013r.

 

Zmiany w Regulaminie Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie 27.06.2013r.

 

Zatwierdzone na zebraniu Zarządu SKT nr 91 STO 3.09.2013r.

 

 

 

Prezes

Samodzielnego Koła Terenowego nr 91 STO

w Białymstoku

 

 

 

 

Hubert Kaczyński