TEL/FAX: (85) 675 49 00
TEL: (85) 871 08 79
POCZTA ELEKTRONICZNA: slosto@slosto.biaman.pl 2slosto@gmail.com KURATORIUM OŚWIATY

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Białymstoku > Dokumenty > Regulaminy
Regulamin Szkoły Podstawowej

Na mocy porozumienia z dnia 21 kwietnia 2016r. w Białymstoku pomiędzy Samodzielnym Kołem Terenowym nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku ul. Fabryczna 10, a Fundacją Edukacji „Fabryczna 10” w Białymstoku:

– wszystkie przepisy wewnętrzne regulujące pracę Zespołu szkół wydane przez SKT nr 91 STO lub przez Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych pozostają w mocy, aż do czasu ich wyraźnego uchylenia lub zmiany przez Fundację Edukacji „Fabryczna 10” lub aktualnego Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych

– dotychczasowe zasady funkcjonowania Szkól w ramach Zespołu Szkół Społecznych zostaną utrzymane, aż do czasu ich wyraźnej zmiany przez „Fundację Edukacji „Fabryczna 10”


Regulamin

Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 11

Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

I. Programy nauczania

1. Szkoła Podstawowa realizuje programy nauczania  dopuszczone do użytku szkolnego zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

 

II. Ocenianie

 1. Szkoła Podstawowa stosuje przepisy Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
 2. Zasady oceniania wiedzy i umiejętności uczniów oraz ustalania ocen z przedmiotów         i oceny zachowania na koniec semestru i roku szkolnego określa Wewnątrzszkolny System Oceniania.
 3. W szkole

– w klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi

– w klasach IV-VI obowiązuje  sześciostopniowa skala ocen:

• celujący             [6]

• bardzo dobry     [5]

• dobry                 [4]

• dostateczny       [3]

• dopuszczający  [2]

• niedostateczny  [1]

 1. Oceny dopuszczające uzyskane przez ucznia w klasach IV-VI w wyniku klasyfikacji semestralnej lub rocznej na ogólnie przyjętych zasadach zaliczają rok szkolny, wskazują jednak na niski poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia. W połowie każdego semestru będzie dokonywana analiza osiągnięć edukacyjnych poszczególnych uczniów. Jeżeli, mimo stworzenia uczniowi dodatkowej szansy uzupełnienia braków, na semestralnym posiedzeniu klasyfikacyjnym Rada Pedagogiczna nie stwierdzi wyraźnej poprawy uczniowi może zostać zaproponowana zmiana szkoły.
 2. Ocena zachowania wyraża opinie szkoły o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii uczących nauczycieli uczniów danej klasy z uwzględnieniem samooceny ucznia.

–  w klasach I-III jest to ocena opisowa

– w klasach IV-VI ocenę zachowania śródroczną oraz roczną ustala się według następującej skali:

 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne
 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

– oceny z zajęć edukacyjnych,

– promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły.

 1. Szczegółowe kryteria oceny zachowania określone są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

III. Prawa i obowiązki uczniów

 1. Uczniowie mają prawo do:

–         właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

–         poszanowania swojej godności,

–         rzetelnej i sprawiedliwej oceny zachowania, poziomu i postępów  w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej,

–         rozwijania zdolności i zainteresowań,

–         udziału w wybranych przez siebie dodatkowych zajęciach edukacyjnych uzyskania informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

–         uzyskania informacji na temat swoich ocen ze wszystkich przedmiotów,

–         pomocy ze strony nauczyciela w ramach konsultacji w przypadku trudności            w zrozumieniu wiadomości i opanowania umiejętności,

–         zagospodarowania powierzonej sali lekcyjnej w/g własnego projektu, uzgodnionego z wychowawcą,

–         odpoczynku podczas przerw,

–         ukierunkowania przez nauczyciela jak wykonać zadanie domowe,

–         ukierunkowania przez nauczyciela jak należy prowadzić zeszyt przedmiotowy,

–         znajomości celów i zadań lekcyjnych oraz zrozumiałego przekazu treści lekcji,

–         demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do Samorządu  Uczniowskiego,

–         aktywnego udziału w opracowaniu kryteriów oceny zachowania, Programu Wychowawczego Szkoły,

 

2. Uczniowie mają obowiązek:

–         przestrzeganie prawa szkolnego,

–         chronienie własnego życia i zdrowia,

–         przeciwdziałanie zagrożeniu życia i zdrowia innych,

–         stosowanie się do zasad kultury współżycia wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów oraz innych osób,

–         dbanie o kulturę zachowania i kulturę języka,

–         dbanie o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd,

–         przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

–         punktualne i systematyczne przychodzenie na zajęcia lekcyjne i wybrane zajęcia dodatkowe,

–         aktywny udział w lekcjach i przestrzeganie ustalonych zasad porządkowych,

–         uzupełnienie braków wynikających z absencji,

–         w przypadku trudności w zrozumieniu wiadomości lub opanowania określonych umiejętności korzystanie z konsultacji przedmiotowych,

–         pozostawianie sali lekcyjnej w nienagannym porządku,

–         dbanie o powierzony klasie sprzęt i pomoce dydaktyczne,

–         staranne i sumienne odrabianie prac domowych,

–         staranne prowadzenie zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli,

–         pozostawanie na terenie szkoły w czasie zaplanowanych zajęć lekcyjnych

–         w trakcie zajęć lekcyjnych nie można używać telefonów komórkowych; nie mogą one leżeć na ławce. Telefony muszą być wyłączone i schowane

 

IV. Nieobecności uczniów na zajęciach

 1. Usprawiedliwienie nieobecności napisane i podpisane przez rodziców, uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności. W przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwione.
 2. Usprawiedliwienie spóźnienia powinno nastąpić w bieżącym lub najpóźniej w następnym dniu.
 3. Ucznia może zwolnić wychowawca klasy lub nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić. Zwolnienie ucznia następuje na podstawie pisemnego zwolnienia od rodziców lub po konsultacji telefonicznej z rodzicami.
 4. Zwolnienie ucznia z ostatniej w jego planie godziny wychowania fizycznego musi zawierać wyraźną klauzulę o zwolnienie do domu, w innym przypadku traktuje się je jako zwolnienie z ćwiczeń z obecnością na sali gimnastycznej.
 5. O każdym przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności informowani są rodzice ucznia.
 6. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w czasie ich trwania      na terenie szkoły.

 

V. Strój szkolny

 1. Uczniowie chodzą do szkoły ubrani  schludnie i estetycznie.
 2. W dni uroczyste przychodzą w stroju galowym.
 3. Przy wejściu do sali gimnastycznej oraz na zajęcia tańca towarzyskiego uczniowie zmieniają obuwie na odpowiednie.

VI. Nagrody i kary

 1. W szkole obowiązuje następujący system nagród za osiągane wyniki w nauce                 i aktywność społeczną:

1)      świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem:

uczeń kończy Szkołę Podstawową z wyróżnieniem, jeżeli:

–         w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75,

–         co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania

2)      świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem

uczeń w klasach IV-VI uzyska świadectwo szkolne promocyjne z wyróżnieniem, jeżeli:

–         w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75,

–         co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania

3)      list pochwalny Dyrektora Szkoły na koniec roku szkolnego

uczeń otrzymuje list pochwalny dyrektora szkoły, jeżeli:

w klasie I-III

– w opinii nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne jego postępy w nauce, postawa i zaangażowanie są szczególnie wyróżniające

w klasach IV-VI

–         uzyskał oceny celujące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

–         co najmniej dobrą ocenę zachowania

–         w klasyfikacji rocznej nie otrzymał ocen dopuszczających

4)      nagroda rzeczowa

uczeń otrzymuje nagrodę rzeczową, jeżeli:

–         osiągał sukcesy w reprezentowaniu szkoły (w olimpiadach przedmiotowych, konkursach itp.);

–         wykazuje się wymiernymi działaniami społecznymi.

 1. W szkole obowiązuje następujący system kar za wykroczenia przeciw regulaminowi:

–         upomnienie pisemne dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców klasy I-VI,

w klasach IV-VI

–         nagana udzielona przez dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców klasy ,

–         obniżenie oceny z zachowania,

Na terenie szkoły, jak również podczas imprez organizowanych przez szkołę (wycieczki, rajdy, biwaki, itp.) zabronione jest spożywanie przez uczestników jakichkolwiek napojów alkoholowych, środków odurzających i palenie tytoniu  oraz  e-papierosów.

Za złamanie wyżej wymienionego zakazu uczeń może być wydalony ze szkoły w trybie natychmiastowym.

VII. Organizacje młodzieżowe

 1. Podstawową reprezentacją młodzieży na terenie szkoły jest Samorząd Uczniowski, który ma prawo wyrażania opinii o działalności szkoły oraz powinien być animatorem aktywnego udziału uczniów w życiu szkoły.
 2. Uczniowie mają prawo tworzenia na terenie szkoły innych organizacji uczniowskich, których programy i kierunki działania będą pozostawały  w zgodzie ze Statutem szkoły.

 

VIII. Wycieczki szkolne

 1. W ciągu roku szkolnego organizowane są jednodniowe wycieczki   na spektakle teatralne, wystawy malarstwa itp.
 2. Uczniowie maja prawo do ubiegania się w ciągu roku szkolnego o co najwyżej 5-cio dniowe zwolnienie z zajęć szkolnych w celu zorganizowania klasowej imprezy turystyczno-poznawczej.

 

IX. Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej

 1. Do klas pierwszych uczniowie będą przyjmowani na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, w skład której  wchodzą: nauczyciele szkoły oraz pedagog lub psycholog  w charakterze doradcy. Rozmowa kwalifikacyjna może oznaczać: test kompetencji, zabawy integracyjne połączone z obserwacją uczniów indywidualnie i w grupie, ocenę prac pisemnych i plastycznych i innych. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takich samych wyników rozmowy kwalifikacyjnej, o przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszenia.
  1. O przyjęciu do klas II-VI (w przypadku wolnych miejsc) decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej  z uwzględnieniem informacji o osiągniętych    wynikach w klasie programowo niższej

 

Regulamin obowiązuje od 2.09.2013r.

 

Regulamin Społecznej Szkoły Podstawowej nr 11 Społecznego Towarzystwa Oświatowego zaopiniowała pozytywnie Rada Pedagogiczna  28.08.2013r.

 

Zatwierdzone na zebraniu Zarządu SKT nr 91 STO 3.09.2013r.

 

 

 

Prezes

Samodzielnego Koła Terenowego nr 91 STO

w Białymstoku

 

 

Hubert Kaczyński